تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه

تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه

تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه

خلاصه:

در روش گسترش یافته برای محاسبه عکس العمل فشار برای چاه با ذخیره ثابت وضریب پوسته شدن غیردارسی عبوری تکمیل شده است.

روشی که از نمودارهای تولیدی برای Builup,drawdown استفاده شده است.Build up فشاری برای چاه با سیال عبوری غیردارسی وتکمیل ارائه مقدار شیب عبوری ازچاه بشری در مقایسه با جریان دارسی با shin ثابت نشان می دهد.

مخازنی که با ثابت ذخیره چاه مشابه سازی نشده اند. ضریب پوسته شدن میتواند با تولید دوباره در شیب گسترش یابد بنابراین اگر آن در فشار Buil up حاضر باشد چاه کاهش ذخیره و یا کاهش ضریب پوسته شدن و یا هر دو را تجربه خواهد کرد.

با نمودارهای جدید در شرایط نامناسب هر دوترکیبات پوسته شدن دارسی وغیردارسی ممکن است تخمین زده شود با یک تست Build up که از تولید ثابت پیروی می کند. این روش جدید اغلب ممکن است شامل چندین مرتبه جریان دهی به سیال و زمان Build up باشد.

مقدمه:

تایید آنالیز تولید سیستم یکی از اولین ابزارهای برای بهینه کردن تولید و پیش بینی اثرجاه است. آنالیز اثر مخازن به وسیله IPR یا نمودار اثر جریان دهی سیال تایید میشود. برای درست ساختن IPR برای چاه های گاز باید اجزا پوسته شدن در حالت Darcy وغیر دارسی شناخته شوند.

پوسته شدن غیردارسی به صورت سنتی با عملکرد تست چندگانه تخمین زده می شود. اثر ضریب پوسته ای به صورت تابعی از جریان ترسیم میشود. به هر حال نتایج آن ممکن است خطایی در حدود ۱۰۰% داشته باشد.

رفتار تست فشار گداز با حرکت نامتناهی حلقوی باذخیره ثابت چاه وضریب پوسته ای شدن  چاه شناخته میشودو از دیگر تغییرات ذخیره چاه را با ضریب پوسته ای شدن به صورت ثابت در نظر گرفته اند.

این مقاله رفتار چاه با ذخیره ثابت و درصد وابستگی ضریب پوسته ای شدن Build up,Drawn down را امتحان می کند.

تست های Build up با ضریب پوسته غیردارسی مقدار شیب بیشتری از ضریب پوسته غیردارسی در زمان بیرون رفتن ذخیره چاه دارند و آن در شکل ۱ دیده می شود.

این نمودارهای جدید سه راه معین برای صنایع هستند. ۱ آنها اجازه میدهند که آنالیز تست با جریان غیردارسی که از نمودار log-log چاپ شده برای تغییرات فشار و فشار گرفته شده به رسمیت شناخته شوند. ۲ آنها تخمین مناسبی از ضریب پوسته ای شدن برای ترکیبات دارسی وغیردارسی از یک تست Build up فراهم می کنند اجازه ساخت نمودار IPR از کارکرد چاه به جای انجام تصحیحات را فراهم می کند. ۳ آنها کمک به می کند که دلیل افزایش Skin fafor شناخته شود.

نسبت تولید چاه ها با skin fuelors بالا بهترین کاندید برای ترکیبات هستند. به هر حال برطرف شدن خطر پذیری نیاز به مقداری work over دارد. آنها  اغلب کاهنده در ترکیبات هستند. نسبت بالای تولیدبدست آمده از چاه ها یکی از بیشترین احتمالات ارائه شده برای skin غیردارسی  است. در شکل جدید نمودار ها کمک می کنند به آگاه شدن به این تصمیم که آیا چاه دیگر را می توانیم ترکیب کنیم.

پیش زمینه

 این که بیش از صد سال به عنوان قانون دارسی شناخته شده است برای شرح سرعت های بالای جریان در داخل گاز اطراف محیط متخلخل کافی نیست. در سال ۱۹۰۱ forchheimer پیشنهاد افزایش زمان متناسب با توان دوم سرعت را برای افت فشار به وسیله قانون دارسی برای مطابقت بیشتر با مدل ها با رفتار تک فازی نسبت داد.

هر چند نسبت های غیر خطی برای اثرات جریان با سرعت بالا منظور شده است. برابری Forchheimer به طور گسترده پذیرفته شود. برابری Forchheimer افت فشار را به دلیل جریان غیردارسی بین مخازن شرح داد.

یک راه دسترسی ساده به جریان مدل غیردارسی بررسی رفتار افت فشار به دلیل قانون غیردارسی وابسته به shin faelor است.

متمرکز شده در عمق شنها یا عبور این راه معتبر است برای مثال در یک چاه که با casny تکمیل شده است. جائی که سیال با سرعت بالا به طرف مشبک ها همگرا می شوند.

یا چاهی که بوسیله grovel puek تکمیل شده است و عبوری از میان شنها به داخل راهروهای مشبک (مسیر) برای چاه با casry تکمیل شده سیال از میان شبکه ممکن است به ۵۰ مرتبه بیشینه از حالت open hole برسد.

تساوی s=s+Dy نمی تواند برای چاه های شکافدار هیدرولیکی با جریان غیردارسی در میان شکافها بکار برده شود و پدیده ای است که برای مطالعه عنوان می شود. در مقابل حالت فشار حلقوی جریان غیردارسی در داخل شکافها ممکن است به صدها راه کناری از چاه منجر شود. زیرا کار حاضر تساوی s=s+Dy را می پذیرد. روش منظور شده در چاه شکافدار با جریان دارسی بکار برده نمی شود. اگر تست تکمیل موجود نباشد.Ramey پیشنهاد کرد که ضریب جریان غیردارسی D میتواند از فرمول زیر تخمین زده بشود.

بوسیله تست ترکیبی تساوی Forchheimer از شعاع زه کشی rd به داخل چاه rw بدست آورده می شود. Romy ملاحظه کرد که این نتایج ممکن است تا ۱۰۰% خطا داشته باشد و اساس مقایسه با مقادیر تخمین زده شده از تساوی ۳ وتستهای تکمیلی است.

Stewart and suleh and jones رابطه ای شبیه فرمول ۳. برای حالاتی از چاه که تا اندازه ای سوراخ شده و پر مزیت شده (مشبک شده ) فراهم کردند.

نویسندگان متعدد حالات تنیه غیردارسی را در نظر گرفته بودند. نتایج kang and kim and warren مخصوص کارهای هدایت جریان است. Warren چندین مثال کاربردی برای تست های فشار گداز مدل شده مشابه سازی کرد. در یک مثال او مرتبط یک جریان ترکیبی و Build up در یک چاه با مدل عددی با ذخیره چاه و سیال غیردارسی او مشاهده کرد که منشا فشار در خلال Build up با تاثیرات غیردارسی مقداری شیب در ذخیره چاه که آن برای skin مکانیکی سخت بکار می رود. هر چند که skin fuelor غیردارسی از آنالیز زمان پیشی گرفتن جریان Build up بدست آمده بود تظاهر می شود که منشا فشار در ضمن Builup مرتبط می شود به اطلاعاتی که بیشتر ترجیح داده می شود. در یک مورد تنظیم نشود.

در ماخذ مشاهدات waren شیب بدست آمده در خلال عبور جریان به بیرون ذخیره در تست Build upبه مانند تشخیص برای حضور skin غیردارسی است.

Kang & kim یک مدل شبه آنالیز برای استناد عکس العمل فشار برای چاه با ذخیره چاه و skin غیردارسی فراهم کردند. آنها نتایج مدل رابرای آنالیز چندین تست ساختگی Build up با ذخیره خوب و skin غیردارسی با یک ماشین اتوماتیک بکار می بردند و آنها معنی کردند که به تلاشان میتوانست هر مدل مخازنی برای حل اندازه عکس العمل فشار بکار بگیرد.

Hegeman &Fair  نمودارهایی برای چاه ها با skin fuelor ثابت وذخیره متغیر رواج دارند این مدل ممکن است که فشار عکس العملی مشابه برای جریان کار که تحلیل چاه ها با متغیر skin fodur وثابت مقدار مخزن است تولید کنند.هر چند که عکس العمل فشار یا مشابه هستند آن مهم است که در حالت تشخیص داده شوند.

اگر تست Build up در چاه با تغییرات foefor skin و ثابت مخزن ارائه شده است تفسیر می شود با skin  ثابت وتغییرات مدل مخزن که skin نهایی درصد تولید احتیاطی برای Build up تصحیح می شود.

به هر حال نمودار IPR با Skin feat ثابت تفسیر می شود که برای هر درصدی تصحیح میش ود.بنابراین کاربرد تصحیح تغییرات skin و در نظر گرفتن اندازه مخزن به صورت ثابت مدل اطلاعاتی به سبب داشتن skin  بیشتر خواهد دادو اجازه آگاهی بیشتر برای اهداف work over را به ما می دهد.

روش پیشنهادی

با وجود در نظر گرفتن مطالعه با رفتار غیردارسی برای سالها دریافت شده است که برای مطالعه سیستماتیک جریان حلقوی با ذخیره مخزن وskin غیردارسی مطلبی وجود ندارد. این مقاله نتیجه ای از نمودار تمام لگاریتمی فشار و نمودارهای با منشا فشاری بدست آمده است. اهمیت نمودارهای تمام log و مشتق شدن از فشار برای تشخیص رژیم جریان  به مانند مطالعاتی برای تست های چاه با ذخیره ثابت و جریان غیردارسی انجام میشود.

منظور روش در ضمیمه آمده است و در نظر kary , kim پیچیدگی مشابهی وجود دارد که بکاربرده می شود. زمانی که آنها برای حل مساله برای فشار چاه داخل مرحله شدند هدفشان حل مساله مربوط به نسبت سیال عبوری از داخل شنها وجود بوده است در مجموع روش نوشته شده به وضوح در کمترین اندازه و به طور ساده نمودار ها را تشریح کرده است.

برای راحتی مدل زمان کمی برای سیالات تراکم پذیر تعریف می شود. Spivey ,Holdith ,lee نشان میدهند که در شبه فشار و تغییر شکل غیرواقعی، جریان خطی را در گاز ذخیره در دو حالت build up ,draw down را فراهم می کنند.

این اجازه می دهد که حل مساله برای گازهای واقعی بکار برده شود(مانند حالت با skin ثابت)

بعضی از مولفین نتیجه گرفته اند که نسبت شبه فشار بر زمان تغییر شکل تقریبا برابر نسبت فشار بر شبه زمان تغییر شکل است که باید برای اطلاعات


درباره نویسنده

شبکه دانش

آماده همکاری با تولیدکنندگان و واردکنندگان محترم::09138264107 رد کردن

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.